Het 3e + 4e leerjaar secundair onderwijs (SO) vormen de 2e graad.

In de 2e graad kies je voor het eerst een studierichting. Het is een zeer belangrijke keuze, want ze geeft al een bepaalde richting aan je schoolloopbaan.
Alle studierichtingen van het 3e leerjaar worden vanaf 1 september 2021 ondergebracht in:

De studierichtingen, studiedomeinen en finaliteiten worden in een matrix geplaatst:

De 3 finaliteiten

Er zijn 3 mogelijke finaliteiten:

 • Doorstroom: om na het SO verder te studeren in het hoger onderwijs. 
 • Dubbele finaliteit: om na het SO verder te studeren of te gaan werken
 • Arbeidsmarkt: om na het SO te gaan werken of een graduaatsopleiding te volgen.

Ons studieaanbod:

Profiel doorstroomrichtingen (klik hier voor de lessentabel)

ASO - natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

ASO - economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.  

ASO - Latijn

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die

 • ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven
 • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken
 • ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan
 • het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.  

TSO - maatschappij- en welzijnswetenschappen (NIEUW)

De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader. Maatschappij- en welzijnswetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit. 

Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen: 

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit. 

Profiel richtingen dubbele finaliteit (klik hier voor de lessentabel)

TSO - Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering zoals beschreven in de onderliggende beroepskwalificatie(s). Daarnaast besteden leerlingen in deze studierichting veel aandacht aan STEMvaardigheden.

Elektromechanische technieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in onderhoud van mechanische en elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken. In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT. 

TSO - Maatschappij en welzijn

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

 • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
 • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
 • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
 • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
 • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
 • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
 • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
 • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen. 

Profiel richtingen arbeidsmarkt (klik hier voor de lessentabel)

BSO - Hout

Hout is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming in combinatie met een arbeidsmarktgerichte opleiding in de hout- en bouwsector. Daarnaast besteden ze aandacht aan STEM-vaardigheden.

Hout is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van ontwerpen en constructies in hout- en plaatmaterialen. In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.  

BSO - Mechanica

Mechanica is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEMvaardigheden.

Mechanica is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in techniek en in het bijzonder in mechanische vormgeving, lassen of koetswerk. Leerlingen gaan vooral aan de slag met technische realisaties. Ze maken kennis met o.a. verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT. 

BSO - Zorg en welzijn

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen. Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

 • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
 • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
 • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens; • wil graag anderen helpen;
 • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
 • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
 • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.