Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan dat overlegt met de directeur en advies geeft. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders/meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.